Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Като потребители, когато използвате уебсайта "Ние ви чуваме", настоящите правила, както и Общите условия на сайтасе прилагат без изключение.

Декларацията за поверителност на НЦАК „Ние ви чуваме” се помества в уебсайта „Ние ви чуваме” във връзка и на основание ЗЗЛД и относимото Европейско законодателство: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и отмяна на Директива 95/46/EО.

Всички лични данни, които вие ни предоставяте като кандидати за редовни или асоциирани членове на сдружение Национален център за алтернативна комуникация „Ние ви чуваме”, ще бъдат обработвани от нас съобразно горепосочените политики.

С предоставянето на личните си данни вие приемате и се съгласявате, че НЦАК „Ние ви чуваме” с БУЛСТАТ/ЕИК 206979664, регистриран на 14.06.2022 г. като сдружение с нестопанска цел в обществена полза, съгласно българското законодателство може да ползва тези данни, съобразно настоящата политика за поверителност.

НЦАК „Ние ви чуваме” НЕ събира финансова информация за вас. Можем да ви предоставяме информация чрез специализираната медия „Ние ви чуваме”, както сме правили това от нейното създаване до момента, както и да ви информираме чрез същата за дейностите на сдружение НЦАК. Уебсайтът не е имал и досега не използва регистрационни форми за вход на потребителите чрез акаунт и парола, затова никога не е бил и не се явява администратор на лични данни.

Необходимо е да имате предвид, че личните ви данни, предавани чрез интернет, нямат абсолютна сигурност и НЦАК „Ние ви чуваме” не може да гарантира пълната им защита. Всяко изпращане на ваши лични данни и тяхната достоверност е ваша отговорност, като нашата се свежда до осигуряване на защитата им в рамките на сдружението.

Вашите данни ще бъдат обработвани от сдружение НЦАК „Ние ви чуваме”, за да:

  • получавате информация от сайта и за сдружението
  • да имате достъп до предлаганите от нас услуги на сайта и дейности на сдружението
  • за да се свързваме с вас при необходимост от обратна връзка и за поддържане на контакт.

Можем да разкрием личните ви данни пред трети страни само ако сме задължени да се съобразим със законови разпоредби или изисквания. Данните ви ще бъдат достъпни единствено за управителния съвет на сдружението, който орган има правомощията да одобрява постъпилите по електронен път кандидатури на членове, както е указано това в Устава.

Данните ви ще се съхраняват само за времето, за което сте член на сдружение НЦАК „Ние ви чуваме”, или за изпълнение на целите, посочени в тези правила.

Запазваме си правото да извършваме промени в настоящите политики за поверителност, като всички промени ще се актуализират своевременно, с дата на последната актуализация. Употребата на сайта след такива промени представлява съгласието ви с тях.

Дата на публикуване и актуализация: 15.07.2022