Устав

 на

Сдружение с нестопанска цел

Национален център за алтернативна комуникация „Ние ви чуваме”

 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейности в обществена полза – Национален център за алтернативна комуникация „Ние ви чуваме”, наричано навсякъде по-долу за краткост Сдружението, е независимо юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. То е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл.2. Сдружението не формира и не разпределя печалба.

Чл.3. Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията му.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.4. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието Национален център за алтернативна комуникация „Ние ви чуваме”, с абревиатура НЦАК „Ние ви чуваме”, като може допълнително да се изписва и на чужд език като National Center of Alternative Communication „We Hear You” (NCAC).

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.5. Сдружение НЦАК „Ние ви чуваме” е със седалище в гр. София и адрес: София 1336, жк. Люлин – 3, бл. 345, вх. 1, ап.078 (партер).

СРОК

Чл.6. Учредяването и съществуването на Сдружението не е ограничено със срок.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА ДЕЙНОСТ

Чл.7. Сдружение с нестопанска цел – НЦАК „Ние ви чуваме” определя своята дейност в обществена полза.

ОСНОВНА ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ

Чл.8. Основната целева аудитория на Сдружението са лицата със слухова загуба, съставляващи нечуващата общност в България, както и техни близки. „Ние ви чуваме” занапред в изложението на настоящия Устав ще се придържа към термина „нечуващи хора” и „нечуваща общност” като единствено коректните спрямо всички лица със слухова загуба, които съставляват „тихата” част от гражданството на държавата – Tежко чуващи (със солидна слухова загуба, придобита след раждането), оглушали (тотално изгубили слух по медицински причини в хода на живота), със слухови затруднения (чуващи затруднено поради старост, шум или друга немедицинска причина), Глухи (тотално лишени от слух по рождение).

(1) Сдружението е ориентирано към същите гореизброени лица, дефинирани в българските нормативи като „хора с увреден слух”.

(2) Сдружението се разграничава от общоприетите определения „с увреден слух” и „с увреждания”, тъй като ги счита за негативни конотации, и навсякъде в своите публични текстове ще се придържа към термините и дефинициите, приети в този Устав, които са коректни спрямо слуховия статус на целевата аудитория. 

(3) Сдружението използва спрямо целевата си аудитория както нейните предпочитани комуникационни средства, така и разработени свои за нуждите на взаимното разбиране и терапевтика. Алтернативната комуникация е сбор от вербални и невербални изразни средства и езикови методи за общуване, с които се цели по-ясното и точно разбиране между хората с различна степен на слухова загуба, чуващите хора и хората със специфични състояния. Тишината също е алтернативна комуникация, разбиране за словото отвъд самото него.

 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 9. Основен предмет на дейност на Сдружението е създаване на благоприятна среда за себеизразяване, разбиране, насърчаване и подпомагане на нечуващи хора чрез организиране на национални и международни мероприятия, събития и инициативи. В тези дейности широко ще бъдат застъпени както характерните за нечуващите хора комуникационни средства, така и алтернативни.

(1) Също създаване и утвърждаване на Национален класификатор на слуховите дефицити, базиран на коректните спрямо слуховия статус на аудиторията термини (посочени в чл. 8 по-горе).

(2) Осъществяване на културни, образователни, информационни, медийни, научни, творчески и консултантски дейности в областта на слуховото здраве, комуникация и законотворчество.

(3) Създаване на стабилни връзки за развитие и сътрудничество с държавни и обществени органи и организации в страната и чужбина;

(4) Благотворителни дейности в подкрепа на лица със слухови дефицити, сензорни нарушения и специфични състояния.

Чл.10. Дейността на Сдружението се осъществява в съответствие с действащото българско законодателство, с този Устав и с решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

СТАТУТ

Чл.11. Сдружението придобива статут на юридическо лице след вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

 ЦЕЛИ

Чл.12. Целите на Сдружението са:

(1) да информира широката общественост за нечуващата общност в България, както и да развива своите идеи и открития в тази област.

(2) да създава познание като разяснява, съхранява и популяризира своя пространен опит за и с нечуващите хора;

(3) да съдейства в комуникацията с тях и за тях чрез алтернативни методи на общуване, както и да подпомага всеки желаещ да развива своите комуникационни умения;

(4) да участва като активен партньор на държавните органи при подготовката и приемането на законови и подзаконови нормативни актове, касаещи хората със слухова загуба в България.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 Чл.13.  В изпълнение на целите си Сдружението:

1/ разработва концепции и модели на комуникация за и с основната целева аудитория (глухи, тежко чуващи, оглушали и лица със слухови затруднения), както и за аудитория, нуждаеща или интересуваща се от алтернативна комуникация.

2/ организира и администрира:

 • пресконференции,
 • медиация,
 • лекции,
 • курсове,
 • семинари,
 • изложби,
 • презентации,
 • мотивационно говорене,
 • културни мероприятия,
 • конкурси,
 • фестивали,
 • творческо-терапевтични работилници
 • и всякакви други събития с цел създаване на връзки между хората със слухова загуба и широката общественост;

3/ организира срещи с български и чуждестранни специалисти в областта на слуховото здраве, технологии за нечуващи и всички области, касаещи хората със слухова загуба;

4/ информира чрез едноименния си сайт „Ние ви чуваме” за своите дейности, както и продължава да отразява медийно тематиката в областта на слуховото здраве, комуникации и законотворчество у нас и по света.

5/ популяризира български творци със слухова загуба и творбите им; 

6/ издава печатни материали, собствена литература (книги със специфична тематика),  видеоклипове и рекламни материали;

7/ организира терапевтични занимания за лица в смесен състав (чуващи и нечуващи), включващи алтернативна комуникация, арт, кулинария, музика, спорт, чужди езици;

8/ подпомага дейността на членовете си;

9/ установява и поддържа контакти с български и чуждестранни сдружения, агенции, галерии, клубове, организации и медии.

10/ създава и поддържа чрез едноименния сайт и ютуб канала си специализирана фото и видео галерия;

11/ подпомага, осигурява и съдейства с жестови преводачески, фотографски и рекламни услуги партньорски събития и инициативи;

12/ консултира държавни институции, неправителствени организации и частни лица, и участва в обсъждането на законотворчески актове, засягащи хората със слухова загуба в нечуващата българска общност;

13/ извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основните нестопански цели на Сдружението: издателска, изследователска, информационна, консултантска, рекламна, мениджмънт и маркетинг, както и реализиране на други дейности, насочени към постигане на целите на Сдружението, допустими от българското национално законодателство. Средствата, получавани от тази дейност, се използват за постигане на определените в настоящия устав нестопански цели, като сдружението не формира и не разпределя печалба.

 ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.14 Учредители и членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които споделят целите му и допринасят с конкретни ангажименти за тяхното осъществяване:

   1/ популяризиране на Сдружението и дейностите му;

   2/ грижа за доброто име на Сдружението;

   3/съобразяване с етичните правила и клаузите на Сдружението за конфиденциалност, посочени във Вътрешния правилник;

   4/ всички други дейности в полза на Сдружението;

Чл. 15. Членовете на сдружението биват редовни, асоциирани и почетни.

(1) Редовен член на сдружението може да бъде всяко физическо лице, което приема устава на Сдружението, работи за неговите каузи съобразно опита и квалификацията си и участва активно в дейностите на Сдружението.

(2) Асоцииран член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, което приема устава и подкрепя каузите на Сдружението, но не работи по реализация на дейностите му и не е квалифицирано лице.

(3) Почетен член на Сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, а също и юридическо лице, които имат значим принос и заслуги за развитието на алтернативната комуникация в Република България.

 Чл.16 Членството в Сдружението е доброволно.

(1) Членството не се определя от слуховия статус на членовете.

(2) В Сдружението могат да членуват както хора с различна степен на слухова загуба, така и хора с естествен слух.

Чл.17 Приемането на нови членове се извършва след отправяне на писмена молба до управителния съвет на Сдружението, в която ясно се заявява интереса за членуване в Сдружението и формите, под които кандидатът ще допринася за постигане на целите му. Молбата се разглежда на най-близкото предстоящо Общо събрание, което приема кандидата с мнозинство 50% плюс един от гласовете.

(1) Приемането на нови редовни членове на Сдружението след учредяването му се извършва с решение на Управителния съвет при едновременното наличие на следните предпоставки:

а/ депозирана писмена молба за членство до УС от лицето, желаещо да стане член на Сдружението, съдържаща всички индивидуализиращи кандидата данни;

б/ декларация за приемане разпоредбите на Устава на Сдружението

в/ документ за платена встъпителна вноска;       

г/ препоръка от поне двама настоящи членове на Сдружението.

(2) Приемането на асоциирани и почетни членове става по същия ред като в ал.(1), но не е необходима препоръка от член на Сдружението.

(3) Писменият отказ за приемане на член може да се оспорва в едномесечен срок, чрез Управителния съвет пред Общото Събрание на сдружението. Решението на ОС е окончателно и не подлежи на обжалване.

 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.18. Прекратяването на членството става:

а/ при прекратяване на съществуването на юридическото лице - член на Сдружението;
б/ при смърт или поставяне под запрещение на физическото лице - член на Сдружението;

в/ с едностранно волеизявление до Сдружението;

г/ по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 50% плюс един от гласовете на присъстващите членове в следните случаи:

- поради отпадане - при неплащане на членски внос в тримесечен срок след писменото предупреждение от УС;

- поради отпадане - не са направени в определения срок встъпителна или последващите допълнителни имуществени вноски;

д/ при действия и прояви, уронващи доброто име на Сдружението;
е/ при груби нарушения на разпоредбите на този устав и Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

Чл.19. (1) При прекратяване на членството бившият член няма право на връщане на направените имуществени вноски, нито има право на дял от имуществото на Сдружението.

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.20 Членовете на Сдружението имат следните права:

(1) Редовните членове имат право:

а/ право на един глас в Общото събрание на Сдружението;

б/ да бъдат избирани в Управителния съвет и другите ръководни органи на Сдружението;

в/ да бъдат информирани за дейностите на Сдружението;

г/ да участват в контактните и работни групи и да взимат дейно участие в цялостната дейност на Сдружението;

д/ да получават логистична и експертна подкрепа от Сдружението при изпълнението на дейности, съответстващи на Устава и да се ползват от имуществото му;

е/ да участват в организирането и провеждането на мероприятия на Сдружението;
ж/ да представляват, след упълномощаване, Сдружението на общински, регионални, национални, международни симпозиуми, конференции, дискусии и комисии;

з/ да представят и разработват свои варианти на проекти и др;

и/ да искат съдействие от Общото събрание за защита на интересите си;

й/ да поставят за решаване въпроси от общ интерес;

к/ да напускат доброволно Сдружението;

(2) Асоциираните и почетни членове имат правата по т. а/, в/, й/, к/ от чл. 20.

Чл.21. Всички членове на Сдружението са задължени:

а/ да спазват устава и вътрешния правилник на Сдружението;

б/ да изпълняват решенията на Общото Събрание и Управителния съвет;

в/ да съдействат за осъществяване на решенията на Общото събрание и на Управителния Съвет;

г/ редовно да заплащат месечния си или годишен членски внос.

 УСТРОЙСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.22 Върховен орган на Сдружението е Общото събрание /ОС/.
Чл.23 Управителен орган на съюза е Управителния Съвет /УС/.
Чл.24 За конкретни и оперативни задачи ОС, УС и Председателят могат да създават помощни органи.

 ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.25 Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението. На него могат да присъстват като наблюдатели без право на глас и външни лица.
Чл.26 Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

Чл.27 Общото Събрание:

а/ изменя и допълва устава;

б/ определя размера и начина на плащане на членския внос;

в/ избира членове на Управителния съвет и определя възнаграждението им;

г/ разглежда и приема годишните отчети на УС;

д/ освобождава членове на Управителния съвет и Председателя от отговорност;

е/ приема и изключва членове на УС и на Сдружението;

ж/ взема решение за откриване и закриване на клонове както и за партньорство на Сдружението с други организации;

з/ участва в кандидатстване по проекти и проектни партньорства с други организации;

и/ взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;

й/ приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

к/ утвърждава бюджета и приема отчета за дейността на Сдружението;

л/ отменя решенията на други органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други актове регламентиращи дейността на Сдружението;

м/ решава всички въпроси свързани с дейността на Сдружението;

Чл.28 Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Чл.29 Общото събрание се свиква от Управителния съвет чрез покана до всеки от членовете на Сдружението. Тя трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и по чия инициатива се свиква. Поканата следва да бъде връчена най-малко 30 /тридесет/ дни преди датата за провеждане на събранието и се публикува в официалния сайт на Сдружението.

(1) поканата може да бъде изпратена на пощенски адрес с обратна разписка, до всеки от членовете на Сдружението.

(2) или изпратена по електронна поща, на която всеки членуващ е заявил, че е съгласен да получава покани, уведомления и книжа на Сдружението.

(3) При извънредни обстоятелства Общото събрание може да се проведе и дистанционно, като УС изпраща писмена покана при спазен ред за уведомление на всички членове по електронен път, с прикачени необходими документи и спазена процедура за срокове.   

Чл.30 Към датата на изпращане на поканата всички материали, свързани с дневния ред на събранието трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се предоставят при поискване от всеки член. При извънредни обстоятелства материалите следва да са изпратени по електронен път до всеки член, пожелал достъп до тях, и придружени с покана за обратна връзка за потвърждение.

Чл.31 По въпроси, които не са били предварително вписани, ясно конкретизирани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Чл.32 Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се провежда един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 • При възникнали препятствия за присъствено провеждане на събранието, то се осъществява онлайн при гарантиран равен достъп на всички членове.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.33 Всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.34 Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

а/ него, негов съпруг или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

б/ юридически лица, където той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;

 ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 35 Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство /50 % плюс 1/ от присъстващите.

Чл.36 Решенията за изменение или допълнение на Устава и за преобразуване или прекратяване на Сдружението се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

 ПРОТОКОЛ

Чл. 37 За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и от лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

Чл. 38 Протоколът с прикрепените към него списък на присъстващите и всички материали по свикването и провеждането на общото събрание се завеждат в нарочна книга.

Чл. 39 Всеки член на Сдружението има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения.

 КОНТРОЛ

Чл.40 Всеки член на Сдружението и на Управителният съвет могат да сезират съда по месторегистрацията на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав.

 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.41 Управителният съвет се състои най-малко от 3 /трима/ членове, като конкретния им брой се определя с решение на Общото събрание.

Чл.42 Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години, а неговите членове могат да бъдат избирани без ограничение в броя мандати или тяхната последователност.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА УС И СДРУЖЕНИЕТО

Чл.43 Общото събрание избира и освобождава измежду членовете на Управителния съвет Председател, Заместник-председател и Секретар на Управителния съвет. Председателят на Управителния съвет е и Председател на Сдружението.

Чл.44 Председателят се избира и освобождава с мнозинство от 50% плюс един от членовете на Общото събрание, с явно или тайно гласуване. Той решава всички текущи въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание и Управителния съвет и организира изпълнението на взетите от тях решения.

Чл. 45 Председателят представлява Сдружението пред трети лица, като действа от името на Сдружението и за негова сметка. Председателят има право да извършва всички действия, свързани с дейността на сдружението и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

Чл.46 Председателят няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести движимите и недвижимите имоти на Сдружението

Чл.47  Зам. председателят подпомага по всички въпроси Председателя и го замества в определени от Управителния съвет или Председателя случаи.

Чл.48 Секретарят организира и координира работата на Управителния съвет и на Сдружението, подпомага технически Председателя и Зам. председателя, подготвя проектите за решения и контролира тяхното изпълнение.

           ПРАВОМОЩИЯ НА УС

Чл.49 Управителният съвет организира и ръководи работите на Сдружението и изпълнява всички функции, които не са от компетентността на Общото събрание.

Чл.50 Управителният съвет има следните правомощия:

1/ определя обема на представителната власт на членовете си;

2/ осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3/ разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав и на законите на страната;

4/ подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5/ подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

6/ определя реда и организира дейността на сдружението и носи отговорност за това;

7/ приема правила за работата си;

Чл.51 Управителният съвет се свиква на заседания от Председателя или от всеки от членовете - с писмено искане, най-малко веднъж на два месеца, ако не е решено друго в правилника за неговата дейност. Ако Председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове на Управителния съвет.

Чл.52 Управителният съвет утвърждава на свое заседание правилник за дейността си.

Чл.53 Управителният съвет води протокол от заседанията си, който се подписва от всички присъствали и от Председателя.

Чл.54 За законни се считат заседанията на Управителния съвет, когато на заседанията му са присъствали 50% плюс един от членовете му. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна връзка - телефонна, чрез интернет и др. подобни, които дават възможност да се установи самоличността му и му позволяват да участва в обсъждането и вземането на решение, което се удостоверява от председателстващия събранието.

Чл.55 Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от 50% плюс един от членовете си.

Чл.56 Управителният съвет може да взема неприсъствени решения, ако протоколът за решенията е подписан от всички членове на съвета без забележки или възражения.

Чл.57 Заседанията се водят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие - от избран от Управителния съвет негов член.

Чл.58 Управителният съвет може да създава помощни органи, като определя функциите им, правила за работата им и срока на тяхната дейност.

Чл.59 Управителният съвет съставя и изпълнява годишния бюджет на Сдружението, който се утвърждава от Общото събрание.

Чл.60 Членовете на Управителния съвет и Председателят имат право на възнаграждение.

Чл.61 Председателят представлява Сдружението, както и ръководи дейността му и изпълнява решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

 ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС

Чл.62 Членовете на Управителния съвет носят равна отговорност за действия, увреждащи интересите и имуществото на Сдружението.

 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.63 Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя или упълномощен от него член на Сдружението.

 ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл.64 Управителният съвет съставя годишен финансов отчет на Сдружението и го заявява за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията в регламентираните срокове.

Чл.65 В същите се изготвя доклад за дейността на Сдружението по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

 ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.66 Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.67 Сдружението се прекратява:

 1. с изтичането на срока, за който е учредено;
 2. с решение на върховния си орган;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, ако:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите на държавата и на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

 ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.68 При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация.

Чл.69 Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице. Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗЮЛНЦ, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

Чл.70 Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл.71 (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно Устава, учредителния акт или от върховния орган на юридическото лице с нестопанска цел, доколкото в този закон не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определими, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.

(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 - 3, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

Чл.72 След разпределяне на имуществото по искане на ликвидатора се заличава вписването на Сдружението в регистъра на съда.                    

 ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл.73 Членският внос се събира по начин и в размер, определени с решение на Общото събрание на Сдружението.

     (1) Почетните членове не заплащат встъпителен и годишен членски внос.

Чл.74 Реда за изразходване на финансовите средства се определя от Управителния съвет.

 КЛОНОВЕ

Чл.75 С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се разкриват и закриват клонове (регионални центрове) в или извън населеното място, в което се намира седалището му.

Чл.76 Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейности, определени с решение на Общото събрание. С решение могат да се налагат ограничения в правомощията и представителната власт на съответния управител.

Чл.77 Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на Сдружението отчет за дейността на клона и изразходваните средства.

Чл.78 Управителният съвет заявява пред съответната служба към Агенция по вписванията, в района на който се намира седалището на клона наименованието, седалището и адреса на Сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и евентуалните ограничения на правомощията и представителната му власт. На заявяване подлежат и последващите промени в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в седемдневен срок от датата на решение на Общото събрание.

 ИМУЩЕСТВО

Чл.79 Сдружението формира имущество, необходимо му за постигане на целите и задачите.

Чл.80 Имуществото на Сдружението може да включва:

а/ право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи;

б/ права върху интелектуална собственост /доклади, икономически разработки, проекти, авторски статии, брошури, книги/ и други материали, създадени от членовете на Сдружението;

в/ вземания и други права, регламентирани от закона;

Чл.81 Председателят на Сдружението и неговият заместник са отговорни за съхраняването и опазването на имуществото.

(1) За реда и начините за придобиване, разходване и управляване на имущество Общото събрание на Сдружението приема правилник.

(2) Председателят на Управителния съвет на Сдружението и неговият заместник са отговорни за съхраняването и опазването на имуществото.

Чл.82 Решения за сделки на разпореждане с имуществото на Сдружението се взема от Общото събрание, което упълномощава редови член да извършва конкретни действия,

при съответствие с този Устав, с Правилника по чл. 81 (1) и законите на страната, и се осъществяват от упълномощен за това представител на Управителния съвет.

     ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.83 Имуществените вноски на членовете се определят по размер и вид от Общото събрание, което посочва в решението си начина и срока на внасянето им.

Чл.84 Редовните и асоциирани членове на Сдружението дължат месечен членски внос в размер, начин и срок на внасяне определен от Общото събрание. Почетните членове не дължат имуществени вноски.

 ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.85 Сдружението набира средства за дейността си от:

1/ членски внос;

2/ имуществените вноски на членовете;

3/ дарения, завещания от физически и юридически български и чуждестранни лица;

4/ помощи и субсидии;

5/хонорари за проведени мероприятия, събори, фестивали, състезания, курсове, семинари, симпозиуми, изнасяне на лекции и др.;

6/ български и международни програми за финансиране на организации, работещи в неправителствения сектор за развитие и подпомагане на хора със специфични състояния, в които се включват и хората със слухова загуба;

7/ помощи и целеви субсидии от различни общински, държавни и международни институции и организации;

8/ приходи от публично представяне на собствена продукция;

9/ стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав;

 РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл.86 Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейност насочена към реализиране на целите, определени в този Устав и ЗЮЛНЦ.

Чл.87 За безвъзмездно разходване на имуществото в полза на лицата по чл.41, ал.3 от ЗЮЛНЦ общото събрание взема решение с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички негови членове.

 СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.88 Сдружението има право да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана пряко с целите му:

1/ експертни услуги в областта на българското законотворчество относно нечуващата общност;

2/ експертни услуги в областта на слуховата превенция, технологии и комуникации за нечуващи, психология и медиация;

2/ издателска и информационна дейност, свързана с целите на Сдружението;

3/ сделки с интелектуална собственост на Сдружението;

4/ рекламна дейност;

5/ отдаване под наем на собствено имущество;

6/ изработване на програми, организация и провеждане на конкурси;

7/всякакви други дейности, незабранени от закона и свързани с целите на Сдружението.

Чл.89 Сдружението има следния предмет на дейност: създаване на благоприятна среда за себеизразяване, разбиране, насърчаване и подпомагане на нечуващи хора чрез организиране на национални и международни мероприятия, събития и инициативи. В тези дейности широко са застъпени както характерните за нечуващите хора комуникационни средства, така и алтернативни, както е упоменато в чл. 9 и чл. 9 (1) и (2) на този устав. 

Чл.90 Самото извършване на дейността се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

Чл.91 Сдружението ползва приходите от стопанската си дейност само и единствено за постигане на целите на Сдружението и за реализиране на предвидената си общественополезна дейност.

Чл.92 Сдружението няма право да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия устав.

Чл.93 Сдружението не разпределя печалба.

 КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.94 Сдружението води книги за:

а/ членовете си и регистри, съдържащи необходимите данни за тях;

б/ за имуществото си /с регистри за инвентарни номера, стойност, година на закупуване и местоназначение/;

в/ протоколни книги от сесии на Общото събрание и заседания на Управителния съвет;

г/ счетоводни книги;

д/ касова книга;

е/ книга за имуществените вноски и членския внос и регистри, съдържащи необходимите данни за тях - датата на вноската, срока на вноската и сумата, цифром и словом/;

Чл.95 Задължение за правилното водене на книгите на Сдружението носи Председателя и неговият секретар.

Чл.96 Председателстващите отделните заседания и лицата, изготвили протоколите ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на тяхното съдържание.

 СИМВОЛИ

Чл.97 Сдружението има своите символи - печат, лого, мото, цветове и/или химн, които олицетворяват целите му.

Чл. 98 Сдружението има право да учреди своя награда за заслуги, която да връчва на физически и юридически лица и партньори при съответен повод, или за отличаване на свои почетни членове.

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Този Устав е приет на Учредителното събрание за създаване на сдружение с нестопанска цел Национален център за алтернативна комуникация „Ние ви чуваме“, проведено на 28 май 2022 г. в гр. София.
 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава е неразделна част от този Устав.
 3. Всички неуредени въпроси от този устав се решават с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В случай, че разпоредбите на този Устав противоречат на закона, те се заместват по право от императивните му правила.

 

Учредители:

1. Христина Василева Чопарова

2. Камелия Димитрова Ангелова - Стоянова 

3. Мария Красимирова Михайлова 

4Крум Антонов Сираков

5Николета Тодорова Даскалова 

6Камелия Славейкова Захариева

7. Здравко Тодоров Денев